Wodziński M., Czy istnieją chasydzkie anioły?, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. Ługowska, J., t. 2, Wrocław, 2005, s. 63–70
Słowa kluczowe: chasydyzm; anioły
Wodziński M., Chasidai ir mitnagedai, [w:] Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas, red. Lempertienė, L., red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J., Vilnius, 2009, s. 121–3
Słowa kluczowe: chasydyzm; misnagdzi; Litwa
Quercioli Mincer L., Il chassidismo, «una nicchia nella modernità», [w:] Religioni e mondo moderno, red. Bidussa, D., t. 2: Ebraismi, Milano, 2008, s. 75–100
Słowa kluczowe: chasydyzm
Wodziński M., Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: History of a Conflict, tł. Cozens, S., Oxford-Portland, 2005, 356 ss.
Wodziński M., Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu, Warszawa, 2003, 323 ss.