| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Leshem Zvi, Flipping into Ecstasy: Towards a Syncopal Understanding of Mystical Hasidic Somersaults, "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 157–184.
Ligęza Wojciech, Poezja Wata i Grynberga wobec odzyskiwanego dziedzictwa [Poetry of Wat and Grynberg toward Regaining Heritage], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 239–245.
Lipiński Edward, Pandera and Stada [Pandera i Stada], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 205–213.
Lipiński Edward, Od ideologii królewskiej do mesjanizmu epoki hasmonejskiej [From Royal Ideology to the Messianism of the Hasmonaean Period], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 1–22.
Lipiński Edward, Governors and High Priests of Samaria and Jerusalem in the Persian Period [Gubernatorzy i arcykapłani Samarii i Jerozolimy w epoce perskiej], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 185–219.
Lipiński Edward, Utajone tikkune soferim i domniemane atbasz. Z badań nad tekstem Biblii Hebrajskiej [Hidden tikkune soferim and an Assumed atbash], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 1(25), s. 1–25.
Lipiński Edward, Najstarsza inskrypcja hebrajska [The Oldest Hebrew Inscription], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 1(27), s. 143–150.
Lisek Joanna, „Jestem sobie piękną dziewczyną, czerwone nici przędę” – genderowe odczytanie obrazu kobiecości w żydowskich pieśniach ludowych [„I’m a Beautiful Maiden, I Spin Red Threads”: A Gender Reading of the Representation of Femininity in Yiddish Folk Songs], "Studia Judaica", t. 16, nr 1(31), s. 91–115.
Lisek Joanna, „Dziadowie moi!” – o postaciach biblijnych w poezji Maurycego Szymla [„Dziadowie Moi!” – about Biblical Characters in the Poetry of Maurycy Szymel], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 2(6), s. 191–209.
Lisek Joanna, Fascynacja czy strach? Wizja rewolucji we wczesnej twórczości Chaima Gradego [Fascination or Fear? The Vision of the Revolution in the Early Output of Chaim Grade], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 1(13), s. 79–93.
Lisek Joanna, Między Warszawą a Wilnem. Kontakty środowisk literackich w okresie międzywojennym [Between Warsaw and Vilnius. The Activity of Yiddish Writers in Vilnius and their Contacts with Warsaw Literary Environment], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 69–81.
Makowski Krzysztof A, Die Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land, 1772-1918 [Historiografia dotycząca Żydów w Poznańskiem], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 59–67.
Marciak Michał, Odkrycia w Wadi Dalijeh a Samaria w okresie perskim [Discoveries in Wadi Daliyeh and Samaria in the Persian period], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 1(21), s. 1–29.
Marcinkowski Roman, Jews in Eastern Galicia in the Light of The Memoirs of Dov Ber of Bolekhov [Żydzi we wschodniej Galicji w świetle Pamiętników Dowa Bera z Bolechowa], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 41–58.
Marcinkowski Roman, Kobieta i mężczyzna w ujęciu Talmudu [A Woman and a Man in the Light of the Talmud], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 1–30.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003