| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kłańska M., Obraz Żydów w Polsce międzywojennej w oczach wybranych pisarzy niemiecko-żydowskich, [w:] Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, red. Prokop-Janiec, E., red. Żurek, Sławomir J., Kraków, 2011, s. 27–39
Kłańska Maria, Spinoza und seine Philosophie im Schaffen der deutschsprachigen Dichterin Rose Ausländer, "Forum Philosophicum", t. 16 (2011), nr 2, s. 111–120.
Kłańska M., „Nationale und sprachliche Einheitlichkeit kann eine Stärke sein, nationale und sprachliche Vielfältigkeit ist es immer.“ Joseph Roth zum Nationalismus und zum nationalen Gedanken anhand der Beispiele Polen und Palästina, [w:] Joseph Roth. Europäisch-jüdischer Schriftsteller und österreichischer Universalist, red. Lughofer, Johann G., red. Miladinović, Zalaznik M., Boston, 2011, s. 285–309
Lipiński Edward, Najstarsza inskrypcja hebrajska [The Oldest Hebrew Inscription], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 1(27), s. 143–150.
Makowski Krzysztof A, Polscy i niemieccy historycy o porozbiorowych dziejach Żydów w Poznańskiem, "Studia Historica Slavo-Germanica", t. 28 (2011), s. 29–50.
Makowski K.A., Some Reflections on Jewish Identity in Nineteenth-Century Poznania and Jewish Relations with Poles and Germans, [w:] Borders and Boundaries in and around Dutch Jewish History, red. Frishman, J., red. Wertheim, David J., et al., Amsterdam, 2011, s. 157–66
Markowski Artur, Pogromy, zajścia, ekscesy. Zbiorowe akty przemocy przeciwko Żydom w Białymstoku pierwszych dekad XX wieku [Pogroms, Incidents, Excesses. Collective Acts of Violence Against the Jews in Białystok in the First Decades of the 20th Century], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 1(27), s. 23–44.
Maurer J., Controfigure. Racconti della guerra e del dopoguerra, red., tł., przedm. Quercioli Mincer, L., Firenze, 2011, 213 ss.
Moshe R., Jak pisać historię żydowską?, red., tł. Jagodzińska, A., Wrocław, 2011, 240 ss.
Ochmann Jerzy, Twój wróg jest twoim przyjacielem. Etyka Nahuma Goldmana, "Przegląd Religioznawczy", 2011, nr 3, s. 15–32.
Patek Artur, Češi pohřbení v polském oddělení katolického hřbitova v Jeruzalémě, "Slovenský přehled. Review for Central, Eastern and Southeastern European History", 2011, nr 1/2, s. 137–145.
Patek Artur, Wokół zatonięcia statku „Struma” (Morze Czarne, luty 1942 r.), "Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU", t. 19 (2011), s. 73–86.
Patek Artur, Żydowska „emigracja turystyczna” z Polski do Palestyny w 1939 roku – dokumenty, "Studia Historyczne", t. 54 (2011), nr 1, s. 81–98.
Piela Marek, O znaczeniu niektórych czasowników przysłówkowych we współczesnym hebrajskim [On the Meaning of Some Adverbial Verbs in Modern Hebrew], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 1(27), s. 125–141.
Pietkiewicz Rajmund, Początki nowożytnej hebraistyki chrześcijańskiej [The Origins of Modern Christian Hebrew Studies], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 2(28), s. 253–278.