| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wodziński Marcin, Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", t. 55 (2000), nr 3, s. 407–425.
Wodziński M., Středověké židovské náhrobky na Moravě, [w:] Židé a Morava. Sborník příspěvkú přednesených na z konferenci konané 10 listopadu 1999 v Muzeum Kroměřížska, Kroměříž, 2000, s. 8–17
Wodziński Marcin, Action! An Antisemitic Organization Ahead of Its Time, "East European Jewish Affairs", t. 31 (2001), nr 1, s. 26–40.
Wodziński Marcin, Jakub Tugendhold and the First Maskilic Defence of Hasidism, "Gal-Ed", t. 18 (2001), s. 13–41.
Wodziński Marcin, Poetyka hebrajskich inskrypcji nagrobnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, "Literatura Ludowa", 2001, nr 2, s. 17–33.
Wodziński Marcin, Recent Developments in the Historiography of Silesian Jews, "Polin", t. 14 (2001), s. 339–351.
Wodziński M., Vídenští vyhnanci ve Slezsku, [w:] Židé a Morava. Sborník z konference konané 15. listopadu 2000 v Muzeu Kroměřížska, Kroměříž, 2001, s. 33–9
Wodziński M., “Walking in the Steel Boots of Faith...”. Anti-Semitic Journalism in the Voivodship of Silesia 1922-1939, [w:] Jews in Silesia, red. Wodziński, M., red. Spyra, J., Kraków, 2001, s. 99–124
Wodziński Marcin, „Do czynu!” Z dziejów organizacji antysemickich w województwie śląskim, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", t. 56 (2001), nr 2, s. 161–180.
Wodziński Marcin, Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922-1939), "Jewish History", t. 16 (2002), nr 2, s. 131–160.
Wodziński Marcin, Good Maskilim and Bad Assimilationists, or Toward a New Historiography of the Haskalah in Poland, "Jewish Social Studies", t. 10 (2003), nr 3, s. 87–122.
Wodziński M., Kultura Żydów polskich, [w:] Polska. Dzieje cywilizacji i narodu, t. 5: Pod zaborami 1795-1914, Wrocław, 2003, s. 174–5
Wodziński M., Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu, Warszawa, 2003, 323 ss.
Wodziński M., Rząd Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Początki „polityki chasydzkiej” w Królestwie Kongresowym (1817-1818), Pilarczyk, K., [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 3, Kraków, 2003, s. 65–77
Wodziński Marcin, Some Remarks on Leszek Hońdo’s Study of the Old Jewish Cemetery in Kraków, "Polin", t. 16 (2003), s. 467–482.