| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Sztop-Rutkowska Katarzyna, Konflikty polsko-żydowskie jako element kształtowania się ładu polityczno-społecznego w Białymstoku w latach 1919-1920. W świetle lokalnej prasy [Polish-Jewish Conflicts as a Component in the Establishment of the Political-Social Order in Białystok in 1919-1920], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 131–150.
Szyndler A., Status prawny izraelickiej gminy wyznaniowej w Oświęcimiu w latach 1890-1927, Pilarczyk, K., [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 3, Kraków, 2003, s. 117–30
Szyndler Artur, Leon Schönker i jego plan emigracji Żydów z rejencji katowickiej z końca 1939 roku [Leon Schönker and His Plan of Emigration of Jews from Katowice Regency at the End of 1939], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 237–274.
Szyndler A., „Czuje się wolność w sercu, a myśl ulatuje do ojczyzny”. Żydowskie organizacje skautowe w międzywojennym Oświęcimiu, Baziur, G., [w:] Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce, red. Baziur, G., Oświęcim, 2011, s. 139–56
Tomaszewski Jerzy, Żydzi polscy w Lipsku w latach 1928-1938 [Polish Jews in Leipzig, 1928-1938], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 1(19), s. 43–62.
Tuszewicki Marek, Obraz wierzeń i praktyk zdrowotnych końca XIX i początku XX w. utrwalony w jidyszowych wspomnieniach [The Image of Health Beliefs and Practices of the Late Nineteenth and Early Twentieth Century Preserved in Yiddish Memoirs], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 39–55.
Twardowska Aleksandra, Sarajewscy Sefardyjczycy w okresie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Królestwa Jugosławii (1918–1941) [Sephardi Jews in Sarajevo during the Period of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Kingdom of Yugoslavia (1918–1941)], "Studia Judaica", t. 16, nr 1(31), s. 35–61.
Vater Roman, Koncepcja historyczna i geopolityczna ruchu “Młodych Hebrajczyków” w Izraelu (1939-1953) [A Historical and Geopolitical Program of the “Young Hebrews” Movement in Israel, 1939-1953], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 185–208.
Wierzbieniec Wacław, Żydzi w samorządach miejskich Lwowa, Przemyśla i Rzeszowa w latach 1918-1939. Wybrane aspekty [Jews in the Municipal Governments of Lwów, Przemyśl and Rzeszów in 1918-1939. Selected Aspects], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 1(27), s. 1–21.
Wodziński Marcin, Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", t. 55 (2000), nr 3, s. 407–425.
Wodziński M., “Walking in the Steel Boots of Faith...”. Anti-Semitic Journalism in the Voivodship of Silesia 1922-1939, [w:] Jews in Silesia, red. Wodziński, M., red. Spyra, J., Kraków, 2001, s. 99–124
Wodziński Marcin, Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922-1939), "Jewish History", t. 16 (2002), nr 2, s. 131–160.
Wodziński M., Żydzi wobec konfliktów narodowych na Górnym Śląsku, [w:] Kościoły i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919-1921, red. Kapała, Z., red. Myszor, J., Bytom, 2005, s. 59–74
Wodziński M., Antysemicka prasa w województwie śląskim 1922–1939. Programy, retoryka, skutki, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku, red. Kalinowska-Wójcik, B., Rybnik, 2012, s. 151–77
Wróbel Piotr J, “Auswanderung”: The Exodus of Jews from Greater Poland (Wielkopolska), 1918–1921, "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 2(34), s. 57–83.