| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Marciak Michał, Odkrycia w Wadi Dalijeh a Samaria w okresie perskim [Discoveries in Wadi Daliyeh and Samaria in the Persian period], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 1(21), s. 1–29.
Markowski Artur, Ewrejskaja priessa Bielostoka na rubieże XIX-XX ww. [Prasa żydowska w Białymstoku na przełomie XIX i XX wieku], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 233–244.
Mičaninová Mária, The Synthetic Thinking of Solomon ibn Gabirol [Synteza myśli średniowiecznej Salomona ibn Gabirola], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 215–231.
Mrozek Andrzej, Il dualismo statale d’Israele e di Giuda nel pensiero deuteronomista (X–VIII secolo av.C.) [Dualizm państwowy Izraela i Judy w koncepcji deuteronomisty (X-VIII wiek p.n.e.)], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 193–204.
Ochmann Jerzy, Heschel in the United States (1940-1972). Clashes and the Synthesis of the European and American Mentality [Heschel w Stanach Zjednoczonych (1940-1972). Zderzenia oraz synteza europejskiej i amerykańskiej mentalności], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 255–288.
Ochmann J., Potrzeba jako wizerunek bytu w filozofii Heschela, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 4, Kraków, 2008, s. 29–44
Patek Artur, Deportowani na Mauritius. Rozdział z dziejów ha’apali, "Nowiny Kurier", 2008, s. 10–11.
Patek Artur, Dramat „Mefkury” (1944 r.), "Nowiny Kurier", 2008, s. 12–13.
Patek A., Emigracja typu B (alija bet) do Palestyny przed II wojną światową, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 4, Kraków, 2008, s. 293–308
Patek Artur, O stosunkach polsko-żydowskich z historycznej perspektywy, "Nowiny Kurier DA -2008/ 09/11/", 2008, s. 9.
Piela Marek, Biblical Idioms That Have Changed Their Meaning in Modern Hebrew [Biblijne frazeologizmy, które nabrały nowego znaczeniu we współczesnym hebrajskim], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 289–300.
Pilarczyk Krzysztof, Apokryfy judaistyczne – obce elementy w religijnej tradycji żydowskiej? Z dziejów kanonu pism świętych judaizmu [Apocrypha – Alien Elements in Jewish Religious Tradition? From the History of the Canon of the Holy Scriptures of Judaism], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 1(21), s. 31–42.
Quercioli Mincer L., Il chassidismo, «una nicchia nella modernità», [w:] Religioni e mondo moderno, red. Bidussa, D., t. 2: Ebraismi, Milano, 2008, s. 75–100
Quercioli Mincer L., Il dibbuk dei polacchi. L’elaborazione dello spazio ebraico nella Polonia contemporanea, [w:] Polonia fra passato e futuro. Percorsi di cultura contemporanea, red. Jaworska, K., Franco, 2008, s. 201–30
Quercioli Mincer Laura, Spotkanie z Henrykiem Grynbergiem, "Midrasz", 2008, nr 11, s. 8–12.