| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kłańska M., Wielojęzyczność a kształtowanie się tożsamości żydowskiej w Galicji i późniejszej Małopolsce, [w:] Zmiany i rozwój języka oraz tożsamości narodowej w procesie integracji europejskiej, red. Jeleń, E., red. Rauen, M., Kraków, 2002, s. 149–58
Kłańska M., Die Funktionen der galizischen Landschaften in den Werken von Leopold von Sacher-Masoch, Karl Emil Franzos und Joseph Roth, [w:] Funktion von Natur und Landschaft in der österreichischen Literatur, red. Battiston-Zuliani, R., Berlin, 2004, s. 51–71
Kłańska M., Unter den Wasserträgern Gottes. Manes Sperber und seine galizischen Wurzeln, [w:] Der Mnemosyne Träume. Festschrift für Prof. em. Dr. Joseph Strelka, red. Prelijewić, V., red. Slawinski, I., et al., Basel, 2007, s. 137–52
Kłańska M., Das Bild der Karpaten in deutschsprachiger Galizienliteratur, [w:] „Über allen Gipfeln...“. Bergmotive in der deutschsprachigen Literatur des 18. bis zum 21. Jahrhundert, red. Białek, E., red. Pacholski, J., Wrocław, 2008, s. 137–60
Kłańska M., Von „zwei Frauenidealen“ zum tödlichen Eros. Zur Typologie der Liebesbeziehungen in den „galizischen Geschichten“ und „polnischen Geschichten“ Sacher-Masochs, [w:] Die Lust im Text. Eros in Sprache und Literatur, red. Moser, D., red. Kupczyńska, K., Wien, 2009, s. 117–33
Marcinkowski Roman, Jews in Eastern Galicia in the Light of The Memoirs of Dov Ber of Bolekhov [Żydzi we wschodniej Galicji w świetle Pamiętników Dowa Bera z Bolechowa], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 41–58.
Śliż Małgorzata, Rytualne małżeństwa Żydów w Galicji w drugiej połowie XIX wieku [Ritual Marriages of Jews in Galicia in the Second Half of the 19th Century], "Studia Judaica", t. 4 (2001), nr 1-2(7-8), s. 97–110.
Sroka Łukasz T, Changes in the Jewish Community of Krakow in Autonomous Galicia, "Polin", t. 23 (2010), s. 63–82.
Sroka Ł.T., Der Einfluss Wiens auf die polnisch-jüdischen Beziehungen in Galizien im 19. Jahrhundert, speziell in Lemberg und Krakau, Wichard, R., [w:] Kulturbegegnung im öffentlichen Raum. Dokumentation eines internationalen wissenschaftlichen Symposiums vom 11. bis 14. September 2009 in Krakau, red. Wichard, R., Frankfurt am Main, 2010, s. 89–101
Sroka Ł.T., Żydzi w Krakowie około 1800 roku, [w:] Galicja w Księstwie Warszawskim. 200 rocznica, red. Żaliński, Henryk W., red. Hudzio, H., Kraków, 2009, s. 147–59
Sroka Ł.T., Żydzi galicyjscy w XIX wieku – stan badań i postulaty, [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, red. Kawalec, A., red. Wierzbieniec, W., et al., t. 2, Rzeszów, 2011, s. 27–37
Wierzbieniec Wacław, Przemiany w społeczności żydowskiej Przemyśla w okresie autonomii Galicji. Próba oceny [Changes in the Jewish Population in Przemyśl in the Period of the Autonomy of Galicia], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 2, s. 201–220.