web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Pietkiewicz, Rajmund Początki polskiej hebraistyki chrześcijańskiej [The Origins of Polish Christian Hebraism] 2012 Studia Judaica 15
Pietkiewicz, Rajmund Początki nowożytnej hebraistyki chrześcijańskiej [The Origins of Modern Christian Hebrew Studies] 2011 Studia Judaica 14
Pilarczyk, Krzysztof Judaika – stare druki ze zbioru berlińskiego w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie [Judaica – Old Prints From the Berlin Collection in the Jagiellonian Library in Kraków] 2011 Studia Judaica 14
Pilarczyk, Krzysztof Inkunabuły hebrajskie ze zbioru Saravala w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [Hebrew Incunabula from the Saraval’s Collection in the University Library in Wroclaw] 2011 Studia Judaica 14
Pilarczyk, Krzysztof Nowy Testament po żydowsku wydrukowany w Krakowie w latach 1540-1541 [New Testament in Jewish Language Printed in Cracow in 1540-1541] 2009 Studia Judaica 12
Pilarczyk, Krzysztof Apokryfy judaistyczne – obce elementy w religijnej tradycji żydowskiej? Z dziejów kanonu pism świętych judaizmu [Apocrypha – Alien Elements in Jewish Religious Tradition? From the History of the Canon of the Holy Scriptures of Judaism] 2008 Studia Judaica 11
Pilarczyk, Krzysztof Hebrajska książka drukowana w Europie środkowowschodniej w XVI-XVIII wieku. Topografia, wielkość produkcji i funkcja [Hebrew Printed Book in Central-Eastern Europe in the 16th-19th Centuries. Topography, Production Size, and Function] 2007 Studia Judaica 10
Pilarczyk, Krzysztof Szoa – cezura w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie oraz w jego praktyce [Shoah – The Turning Point in the Teaching of The Church about Jews and Judaism, as well as in Its Working] 2005 Studia Judaica 8
Pilarczyk, Krzysztof Hebrew Printing Houses in Poland against the Background of their History in the World. The Outline with the Reference Books on the Subject [Drukarnie hebrajskie w Polsce na tle ich światowej historii] 2004 Studia Judaica 7
Pilarczyk, Krzysztof Jevrejskaja diaspora v christianskich i islamskich gosudarstvach v period rannej nowoj istorii [Żydowska diaspora w państwach chrześcijańskich i islamskich w czasach wczesnośredniowiecznych] 2002 Studia Judaica 5
Pilarczyk, Krzysztof Leksykon dziejów i kultury Żydów w Polsce [Lexicon of Jewish History and Culture in Poland] 2002 Studia Judaica 5
Pilarczyk, Krzysztof Kult Dionizosa zagrożeniem dla judaizmu w Palestynie pod rządami Seleukidów [The Cult of Dionysos as a Threat to Judaism in Palestine under the Rule of Seleucids] 2001 Studia Judaica 4
Pilarczyk, Krzysztof Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1986-2000). Od historii i kultury Żydów w Polsce do judaistyki [Jewish Studies at the Jagiellonian University in Kraków (1986-2006)] 2000 Studia Judaica 3
Pilarczyk, Krzysztof Zur Zensurfrage des Talmud in Polen im 16. und 17. Jahrhundert [Z dziejów Talmudu w Polsce w XVI i XVII wieku] 1999 Studia Judaica 2
Pilarczyk, Krzysztof Hebrajskie teksty literackie w liturgii synagogalnej [Hebrew Literary Texts in the Synagogical Liturgy] 1998 Studia Judaica 1