web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Leshem, Zvi Flipping into Ecstasy: Towards a Syncopal Understanding of Mystical Hasidic Somersaults 2014 Studia Judaica 17
Ligęza, Wojciech Poezja Wata i Grynberga wobec odzyskiwanego dziedzictwa [Poetry of Wat and Grynberg toward Regaining Heritage] 2006 Studia Judaica 9
Lipiński, Edward Najstarsza inskrypcja hebrajska [The Oldest Hebrew Inscription] 2011 Studia Judaica 14
Lipiński, Edward Utajone tikkune soferim i domniemane atbasz. Z badań nad tekstem Biblii Hebrajskiej [Hidden tikkune soferim and an Assumed atbash] 2010 Studia Judaica 13
Lipiński, Edward Governors and High Priests of Samaria and Jerusalem in the Persian Period [Gubernatorzy i arcykapłani Samarii i Jerozolimy w epoce perskiej] 2010 Studia Judaica 13
Lipiński, Edward Od ideologii królewskiej do mesjanizmu epoki hasmonejskiej [From Royal Ideology to the Messianism of the Hasmonaean Period] 2009 Studia Judaica 12
Lipiński, Edward Pandera and Stada [Pandera i Stada] 2008 Studia Judaica 11
Lisek, Joanna Między Warszawą a Wilnem. Kontakty środowisk literackich w okresie międzywojennym [Between Warsaw and Vilnius. The Activity of Yiddish Writers in Vilnius and their Contacts with Warsaw Literary Environment] 2006 Studia Judaica 9
Lisek, Joanna Fascynacja czy strach? Wizja rewolucji we wczesnej twórczości Chaima Gradego [Fascination or Fear? The Vision of the Revolution in the Early Output of Chaim Grade] 2004 Studia Judaica 7
Lisek, Joanna „Dziadowie moi!” – o postaciach biblijnych w poezji Maurycego Szymla [„Dziadowie Moi!” – about Biblical Characters in the Poetry of Maurycy Szymel] 2000 Studia Judaica 3
Lisek, Joanna „Jestem sobie piękną dziewczyną, czerwone nici przędę” – genderowe odczytanie obrazu kobiecości w żydowskich pieśniach ludowych [„I’m a Beautiful Maiden, I Spin Red Threads”: A Gender Reading of the Representation of Femininity in Yiddish Folk Songs] Studia Judaica 16
Makowski, Krzysztof A. Die Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land, 1772-1918 [Historiografia dotycząca Żydów w Poznańskiem] 2002 Studia Judaica 5
Marciak, Michał Odkrycia w Wadi Dalijeh a Samaria w okresie perskim [Discoveries in Wadi Daliyeh and Samaria in the Persian period] 2008 Studia Judaica 11
Marcinkowski, Roman Luigi Chiarini (1789-1832) – an Anti-Judaistic Reformer of Judaism [Luigi Chiarini (1789-1832) – antyjudaistyczny reformator judaizmu] 2004 Studia Judaica 7
Marcinkowski, Roman Jews in Eastern Galicia in the Light of The Memoirs of Dov Ber of Bolekhov [Żydzi we wschodniej Galicji w świetle Pamiętników Dowa Bera z Bolechowa] 2002 Studia Judaica 5