web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Sztop-Rutkowska, Katarzyna Konflikty polsko-żydowskie jako element kształtowania się ładu polityczno-społecznego w Białymstoku w latach 1919-1920. W świetle lokalnej prasy [Polish-Jewish Conflicts as a Component in the Establishment of the Political-Social Order in Białystok in 1919-1920] 2002 Studia Judaica
Szyndler, Artur „Czuje się wolność w sercu, a myśl ulatuje do ojczyzny”. Żydowskie organizacje skautowe w międzywojennym Oświęcimiu 2011 Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce
Szyndler, Artur Leon Schönker i jego plan emigracji Żydów z rejencji katowickiej z końca 1939 roku [Leon Schönker and His Plan of Emigration of Jews from Katowice Regency at the End of 1939] 2009 Studia Judaica 12
Szyndler, Artur Status prawny izraelickiej gminy wyznaniowej w Oświęcimiu w latach 1890-1927 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3
Tomaszewski, Jerzy Żydzi polscy w Lipsku w latach 1928-1938 [Polish Jews in Leipzig, 1928-1938] 2007 Studia Judaica 10
Tuszewicki, Marek Obraz wierzeń i praktyk zdrowotnych końca XIX i początku XX w. utrwalony w jidyszowych wspomnieniach [The Image of Health Beliefs and Practices of the Late Nineteenth and Early Twentieth Century Preserved in Yiddish Memoirs] 2014 Studia Judaica 17
Twardowska, Aleksandra Sarajewscy Sefardyjczycy w okresie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Królestwa Jugosławii (1918–1941) [Sephardi Jews in Sarajevo during the Period of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Kingdom of Yugoslavia (1918–1941)] Studia Judaica 16
Vater, Roman Koncepcja historyczna i geopolityczna ruchu “Młodych Hebrajczyków” w Izraelu (1939-1953) [A Historical and Geopolitical Program of the “Young Hebrews” Movement in Israel, 1939-1953] 2014 Studia Judaica 17
Wierzbieniec, Wacław Żydzi w samorządach miejskich Lwowa, Przemyśla i Rzeszowa w latach 1918-1939. Wybrane aspekty [Jews in the Municipal Governments of Lwów, Przemyśl and Rzeszów in 1918-1939. Selected Aspects] 2011 Studia Judaica 14
Wodziński, Marcin Antysemicka prasa w województwie śląskim 1922–1939. Programy, retoryka, skutki 2012 Żydzi na Górnym Śląsku
Wodziński, Marcin Żydzi wobec konfliktów narodowych na Górnym Śląsku 2005 Kościoły i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919-1921
Wodziński, Marcin Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922-1939) 2002 Jewish History 16
Wodziński, Marcin “Walking in the Steel Boots of Faith...”. Anti-Semitic Journalism in the Voivodship of Silesia 1922-1939 2001 Jews in Silesia
Wodziński, Marcin Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku 2000 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 55
Wróbel, Piotr J. “Auswanderung”: The Exodus of Jews from Greater Poland (Wielkopolska), 1918–1921 2014 Studia Judaica 17