| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska M., Marszałek Józef Piłsudski w oczach Żydów – wybór tekstów (Szalom Asz, Mojżesz Schorr, Majer Bałaban, Isaac Bashevis Singer i inni), [w:] Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, red. Maliszewski, L., Lublin, 2004, s. 185–206
Adamczyk-Garbowska M., Księga pamięci „miasta Asza”, [w:] Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości, red. Kalinowski, D., Kutno, 2011, s. 133–52
Adamczyk-Garbowska M., Lustigman A., Szolem Asz u krajan w Izraelu, [w:] Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości, red. Kalinowski, D., Kutno, 2011, s. 153–8
Asz S., Dramaty. Wybór, Kuligowska-Korzeniewska, A., Adamczyk-Garbowska, M., Kutno, 2013, 273 ss.
Sitarz M., Der Roman „Der Man fun Notseres“ von Scholem Asch, 2003, 16 ss.
Sitarz M., Żydzi i chrześcijanie w „Farn mabl” Szolema Asza, Pilarczyk, K., [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 3, Kraków, 2003, s. 391–407
Sitarz M., Das Leben des jüdischen Städtchens in ausgewählten Novellen von Scholem Asch, [w:] Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Literaturwissenschaft. Festschrift für Olga Dobijanka-Witczakowa zum 80. Geburtstag, red. Dębski, A., red. Lipiński, K., Kraków, 2004, s. 251–7
Sitarz M., Juden und Christen bei Scholem Asch, [w:] Wissenschaft und Kunst für Europa, red. Jaskuła, M., red. Helios-Rybicka, E., Kraków, 2005, 220 ss.
Sitarz M., Sholem Asch, [w:] Dictionary of Literary Biography. Writers in Yiddish, red. Sherman, J., Farmington Hills, 2007, s. 8–18
Sitarz Magdalena, Wechselbeziehungen zwischen der jüdischen und der christlichen Kultur im Œuvre von Scholem Asch, "Jahrbuch für Internationale Germanistik", t. 78 (2007), s. 85–91.
Sitarz M., Literatura jako medium pamięci. Świat powieści Szolema Asza, Kraków, 2010, 368 ss.
Sitarz M., Zapomniane powieści Szolema Asza, [w:] Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości, red. Kalinowski, D., Kutno, 2011, s. 11–28
Sitarz M., Dramaty Szolema Asza czytane dzisiaj, [w:] Świat dramatów Szaloma Asza, red. Kalinowski, D., Kutno, 2013, s. 9–22
Sitarz M., Literature as a Medium for Memory. The Universe of Sholem Asch’s Novels, Frankfurt am Main, 2013, 368 ss.