| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Doktór Jan, Erlösung durch Sünder oder – Taufe, "Judaica. Beiträge zum Verständnis des jüdischen Schicksals in Vergangenheit und Gegenwart", 1999, nr 1, s. 18–29.
Kłańska Maria, Spinoza und seine Philosophie im Schaffen der deutschsprachigen Dichterin Rose Ausländer, "Forum Philosophicum", t. 16 (2011), nr 2, s. 111–120.
Ochmann J., Problem of Suffering in Jewish Theology, Philosophy and Mysticism, [w:] Suffering As Human Experience. Proceedings from VI Jagiellonian Symposium on Etics, Cracow, 6-8 June, red. Pawlica, J., Kraków, 1994, s. 93–104
Ochmann J., Historia filozofii żydowskiej. Średniowieczna filozofia żydowska, Kraków, 1995, 512 ss.
Ochmann J., Pewne aspekty autokreacji w rozwoju narodu żydowskiego, [w:] Autokreacja człowieka – między wolnością a zniewoleniem, red. Pawlica, J., Kraków, 1995, s. 137–47
Ochmann J., Historia filozofii żydowskiej. Peryferie filozofii żydowskiej, t. 6, Kraków, 1997, 562 ss.
Ochmann J., Historia filozofii żydowskiej, t. 3: Filozofia Oświecenia żydowskiego, Kraków, 2000, 616 ss.
Ochmann J., Dialog filozoficzny między judaizmem a chrześcijaństwem w XX wieku. Jacob Joseph Petuchowski (1925-1991), [w:] Filozofia dialogu. Drogi i formy dialogu, red. Baniak, J., t. 1, Poznań, 2002, s. 137–43
Ochmann J., Józef Sołowejczyk a filozoficzna płaszczyzna dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w drugiej połowie XX w, [w:] Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, red. Baniak, J., Poznań, 2002, s. 201–20
Ochmann J., Metodologia filozofii religii (A. Neher), [w:] Problematyka i metodologia filozofii religii, red. Baniak, J., Poznań, 2005, s. 38–56
Ochmann Jerzy, Koncepcje antropologiczne w filozofii medycyny żydowskiej, "Nomos", t. 53 (2006), s. 59–84.
Ochmann J., Metoda rekonstrukcjonizmu w filozofii religii (M. M. Kaplan), [w:] Bóg i człowiek w filozofii religii, problem relacji wzajemnych. Filozofia religii, red. Baniak, J., Poznań, 2006, s. 113–28
Ochmann J., Cywilizacja jako łącznik dialogu. M. M. Kaplan (1881-1982), [w:] Filozofia dialogu, t. 5: Społeczny wymiar i kulturowy kontekst dialogu, Poznań, 2007, s. 81–92
Ochmann J., Potrzeba jako wizerunek bytu w filozofii Heschela, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 4, Kraków, 2008, s. 29–44
Ochmann Jerzy, Nicość realna: Heidegger, Sartre, Welte, Neher, "Poznańskie Studia Teologiczne", t. 23 (2009), s. 247–264.