| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ochmann J., Problem of Suffering in Jewish Theology, Philosophy and Mysticism, [w:] Suffering As Human Experience. Proceedings from VI Jagiellonian Symposium on Etics, Cracow, 6-8 June, red. Pawlica, J., Kraków, 1994, s. 93–104
Ronen S., Absolute Goodness or Omnipotence: God after Auschwitz in the Theology of Abraham J. Heschel and Hans Jonas, [w:] Abraham Joshua Heschel: Philosophy, Theology and Interreligious Dialogue, red. Krajewski, S., red. Lipszyc, A., Wiesbaden, 2009, s. 137–44
Ronen Shoshana, Wrestling with God: Jewish Theologists Facing the Shoah, "Jewish History Quarterly", 2013, nr 1, s. 95–106.
Szczerbiński W., Abraham Joshua Heschel – odnowiona teologia proroctwa, [w:] Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, red. Klauza, K., red. Napiórkowski, Stanisław C., et al., Lublin, 2003, s. 291–318
Szczerbiński W., Rozumienie ciała w teologii i filozofii judaizmu, [w:] Caristas in veritate, red. Antoniewicz, M., Poznań, 2010, s. 83–96
Szczerbiński Waldemar, Znaczenie objawienia w teologii głębi Abrahama Joshuy Heschela, "Studia Theologiae Fundamentalis", t. 1 (2010), s. 273–284.
Wróbel, Mirosław S., Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2), Kielce, 2002, 276 ss.
Wróbel, Mirosław S., Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context, Paris, 2005, 309 ss.
Wróbel M.S., Żydzi Janowi jako klucz interpretacyjny w głębszym rozumieniu historii i teologii czwartej Ewangelii, Pilarczyk, K., [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 5, Kraków, 2010, s. 47–61