| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Avantgarden in Ost und West. Literatur, Musik und Bildende Kunst um 1900, red. Kircherem, H., red. Kleinschmidt, E., et al., Vien-Köln-Weimar, 2002, 336 ss.
הימען צור ליבע צום היימלאַנד [Himen cur libe cum hejmland], tł. Sitarz, M., [w:] Ignacego Krasickiego Hymn do miłości ojczyzny, red. Walecki, W., Kraków, 2002, 11 ss.
Adamczyk-Garbowska M., Isaac Bashevis Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee, [w:] Isaac Bashevis Singer: His Work and His World, red. Denman, H., Boston, 2002, s. 17–29
Adamczyk-Garbowska Monika, The Beginning as an End: Early Polish History in Isaac Bashevis Singer’s Der kenig fun di felder (King of the Fields), "Slavic Almanach: The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies", t. 8 (2002), s. 180–198.
Alabrudzińska Elżbieta, Misje chrześcijańskie wśród Żydów w Polsce w latach 1918-1939 [Christian Missions among Jews in Poland in 1918-1939], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 117–129.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Bergman Eleonora, The Rewir or Jewish District and the Eyruv [Rewir czyli dzielnica żydowska oraz ejruw], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 85–97.
Doktór Jan, The Non-Christian Frankists, "Polin", t. 15 (2002), s. 131–144.
Doktór Jan, U źródeł chasydyzmu na ziemiach polskich [At the Sources of Chasidism in Poland], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 57–82.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Doktór J., Anton K., Die kurze aber stürmische akademische Karriere eines Schüler des Jonathan Eibeschütz, [w:] Von Enoch bis Kafka. Festschrift für Karl E. Grözinger zum 60. Geburtstag, red. Voigts, M., Wiesbaden, 2002, s. 145–59
Domagalska Małgorzata, Najpilniejsza sprawa. Publicyści „Prosto z mostu” wobec kwestii żydowskiej, "Kwartalnik Historii Żydów", 2002, nr 4, s. 483–500.
Gąsiorowski Stefan, Die Geschichte der Juden in Kamionka Strumiłowa von 15. bis zum 18. Jh. [Historia Żydów w Kamionce Strumiłowej w XV-XVIII w.], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 31–39.
Gąsiorowski S., Spira Natan ben Samson (zm. 1577), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 41, nr 1(168), Kraków, 2002, 115 ss.
Gąsiorowski S., Spira Natan Nata ben Salomon (1585-1633), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 41, nr 1(168), Kraków, 2002, s. 115–6
Gąsiorowski Stefan, Stan badań nad dziejami Karaimów w dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej, "Studia Historyczne", t. 45 (2002), nr 3/4, s. 311–330.
Grinberg Daniel, Nineteenth Century Sound Recordings of Historical Importance [Dziewiętnastowieczne nagrania dźwiękowe o znaczeniu historycznym], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 99–107.