| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Rozmus D., De arte judeorum sepulcrali. Motywy artystyczne w żydowskiej sztuce sepulkralnej, Kraków, 2005, 316 ss.
Sitarz M., Juden und Christen bei Scholem Asch, [w:] Wissenschaft und Kunst für Europa, red. Jaskuła, M., red. Helios-Rybicka, E., Kraków, 2005, 220 ss.
Sitarz Magdalena, Warum die Jiddistik ein wichtiger Bestandteil der polnischen Germanistik sein sollte, "Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen", t. 13 (2005), s. 49–73.
Sroka Ł.T., Judaica księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, [w:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, red. Karolczak, K., t. 5: Ludzie Lwowa. Studia z dziejów Lwowa, Kraków, 2005, s. 185–91
Tec N., Suche łzy, tł. Adamczyk-Garbowska, M., współpr. Mantorska, K., Warszawa, 2005, 224 ss.
Trojański Piotr, Żydowskie przedsiębiorstwa handlowe w woj. krakowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia statystyczne [Jewish Trade Enterprises in the Cracow Province during the Inter-War Period. Statistical Issues], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 79–100.
Wodziński M., Czy istnieją chasydzkie anioły?, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. Ługowska, J., t. 2, Wrocław, 2005, s. 63–70
Wodziński Marcin, Hasidism, Shtadlanut, and Jewish Politics in Nineteenth Century Poland: The Case of Isaac of Warka, "Jewish Quarterly Review", t. 96 (2005), nr 2, s. 290–320.
Wodziński M., Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: History of a Conflict, tł. Cozens, S., Oxford-Portland, 2005, 356 ss.
Wodziński Marcin, Neither Hatred, nor Solidarity: Integrationists and Hasidim in Congress Polandin Light of “Jutrzenka” and its Circles (1861-1863), "Journal of Jewish Studies", t. 56 (2005), nr 1, s. 120–137.
Wodziński M., Żydzi wobec konfliktów narodowych na Górnym Śląsku, [w:] Kościoły i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919-1921, red. Kapała, Z., red. Myszor, J., Bytom, 2005, s. 59–74
Woleński Jan, Izaak Israeli i Tomasz z Akwinu o prawdzie [Isaac Israeli and Thomas Aquinas on Truth], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 5–13.
Wróbel, Mirosław S., Antyjudaizm, a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu, Lublin, 2005, 351 ss.
Wróbel, Mirosław S., Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context, Paris, 2005, 309 ss.
Wróbel M.S., Aramejski koloryt J 8,44 i jego kontekst, [w:] Oto idę. Księga Pamiątkowa dla Biskupa Profesora Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin, red. Chrostowski, W., Warszawa, 2005, s. 475–9