| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ruta Magdalena, Preliminary Remarks on Yiddish Culture in Poland, 1945-1968, "Scripta Judaica Cracoviensia", t. 2 (2003), s. 61–69.
Ruta Magdalena, Tale of the Murdered Shtetl: The Image of the Shtetl in Yiddish Literature in Post-War Poland, "European Judaism. A Journal for the New Europe", t. 42 (2009), nr 2, s. 129–144.
Ruta M., Żydowskie matki, żony i córki w literaturze jidysz powojennej Polski, [w:] Oblicza płci. Literatura, red. Karwatowska, M., red. Szpyra-Kozłowska, J., Lublin, 2012, s. 169–79
Ruta Magdalena, Poyln, Poyln: Few Remarks on the Last Chapter of Yiddish Culture in Poland (1945-1968), "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 3, s. 548–560.
Ruta M., Przyszłość należy do kobiet? Obraz kobiet w prozie Lili Berger na tle literatury jidysz w powojennej Polsce, [w:] Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku, red. Walęciuk-Dejneka, R., red. Szabłowska-Zaremba, M., Lublin, 2013, s. 105–22
Ruta Magdalena, Słoń Trombeser, czyli słów kilka o przekładach wierszy Tuwima dla dzieci i o recepcji jego twórczości w kulturze jidysz powojennej Polski (1946–1968), "Midrasz", 2013, nr 6, s. 40–46.
Schreiner Stefan, Delmedigos Bild der polnisch-litauischen Juden – Erfahrungen aus fünf Jahren [Żydzi polsko-litewscy w opisie Delmediego – doświadczenie z pięciu lat pobytu na Litwie], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 2(4), s. 165–183.
Sitarz M., In Pole' is nit viel zu hole', [w:] Beiträge der polnischen Stipendiaten der Herzog August Bibliothek zur Philosophie, Geschichte und Philologie, red. Pirożyński, J., Kraków, 1994, s. 243–52
Szczerbiński Waldemar, Antisemitism in Poland from a non-Jewish perspective, "Studia Gnesnensia", t. 26 (2012), s. 149–159.
Szczerbiński W., The Jewish Image of Poland. Paradise or Hell?, [w:] The Holocaust Ethos in the 21st Century. Dilemmas and Challenges, red. Davidovitch, N., red. Soen, D., Budapest, 2012, s. 215–31
Trzciński Andrzej, Zachowane wystroje malarskie bóżnic w Polsce [Preserved Painted Decorations of Synagogues in Poland], "Studia Judaica", t. 4 (2001), nr 1-2(7-8), s. 67–95.
Wodziński Marcin, L’affaire des «Chasydymów». Matériaux pour l’histoire des Hassidim dans Royaume de Pologne, "Tsafon. Revue d’études juives du Nord", t. 29 (1997), s. 35–58.
Wodziński M., Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach, Wrocław, 1998, 278 ss.
Wodziński Marcin, Poetyka hebrajskich inskrypcji nagrobnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, "Literatura Ludowa", 2001, nr 2, s. 17–33.
Wodziński M., Kultura Żydów polskich, [w:] Polska. Dzieje cywilizacji i narodu, t. 5: Pod zaborami 1795-1914, Wrocław, 2003, s. 174–5