| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Quercioli Mincer L., Yiddish, una lingua degli ebrei, [w:] Minoranze religiose e cultura europea, red. Castelnuovo, A., Milano, 1999, s. 127–35
Ronen Shoshana, Three Types of Jewish Existence in Nietzsche’s Philosophy, "Dialogue and Universalism", t. 9 (1999), nr 3/4, s. 107–121.
Rozmus Dariusz, Nowe dane dotyczące cmentarzy żydowskich w dawnym powiecie olkuskim, w granicach administracyjnych do 1975 roku, "Ochrona Zabytków", 1999, nr 1, s. 68–72.
Schreiner Stefan, Delmedigos Bild der polnisch-litauischen Juden – Erfahrungen aus fünf Jahren [Żydzi polsko-litewscy w opisie Delmediego – doświadczenie z pięciu lat pobytu na Litwie], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 2(4), s. 165–183.
Sikora Tomasz, Midrash and Semiotics – some Considerations on the Case of R. Natan Nata Spira of Cracow [Midrasz i semiotyka – kilka uwag dotyczących rab. Natana Naty Spiry z Krakowa], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 2(4), s. 197–202.
Singer I.B., Szatan w Goraju, tł. Adamczyk-Garbowska, M., tł. Shmeruk, C., Wrocław, 1999, 195 ss.
Stępniewska-Holzer Barbara, Żydzi na Bliskim Wschodzie w XIX wieku [Jews in the Near East in the 19th Century], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 25–39.
Stoczewska Barbara, Kwestia żydowska w poglądach Leona Wasilewskiego [Jewish Question in the Views of Leon Wasilewski], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 61–80.
Tollet Daniel, La quantification des accusations de crime rituel, dans la Pologne a l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) [Oskarżenia mordy rytualne w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 2(4), s. 241–259.
Trzciński Andrzej, Wodziński Marcin, Wystrój malarski synagogi w Pińczowie (cz. 1) [Paintings in the Pińczów Synagogue (Part One)], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 87–102.
Wodziński M., Stary cmentarz żydowski w Cieszynie, [w:] Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, red. Spyra, J., Cieszyn, 1999, s. 57–67
Wodziński M., Židovská materialní kultura ve východních Čechách. Hřbitovy, Petrbok, V., Lunga, R., et al., [w:] Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků z konference konané 27.-29.05.1999 v Rychnově nad Kněžnou, red. Petrbok, V., red. Lunga, R., et al., Boskovice, 1999, s. 464–71
Wróbel M.S., Archeological and Textual Evidence in the Process of Israelite Settlement in Canaan, [w:] Czyn człowieka odda mu zapłatę. Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. Homerskiego, red. Pindur, G., red. Pindur, P., Tarnów, 1999, s. 98–111
Zieliński Konrad, Świeckie życie kulturalno-oświatowe Żydów Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej (na przykładzie miast i osad Guberni Lubelskiej) [The Secular Cultural-Educational Life of Jews in the Polish Kingdom during the First World War], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 41–60.