| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Rozmus Dariusz, Cmentarze i nagrobki żydowskie w Polsce – zarys zagadnień badawczych, "Ruch Biblijny i Liturgiczny", t. 55 (2002), nr 4, s. 279–285.
Ruta M., Bilingwisty radość (auto-)przekładu, [w:] Między oryginałem a przekładem. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej, red. Filipowicz-Rudek, M., red. Konieczna-Twardzikowa, J., t. 7, Kraków, 2002, s. 189–205
Schreiner Stefan, Aufklärung als Re-Hebraisierung. Ammerkungen zu Isaak bevle winsohns Hcykwa-Programm [Uświadamianie jako rehebraizacja], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 69–83.
Sitarz M., Nazwy osobowe Żydów. Próba objaśnienia, [w:] Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. Cieślikowa, A., t. 7: Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, Kraków, 2002, s. 1–18
Szczerbiński W., Być to jeszcze za mało. Abrahama Joshuy Heschela wizja człowieka, [w:] Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, red. Baniak, J., Poznań, 2002, s. 155–80
Szczerbiński Waldemar, Kilka uwag o filozofii żydowskiej w wiekach średnich, "Acta Mediaevalia", t. 15 (2002), s. 91–106.
Szkołut Paweł, The Eagle as the Symbol of Divine Presence and Protection in Ancient Jewish Art [Orzeł jako symbol boskiej obecności i opieki w starożytnej sztuce żydowskiej], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 1–11.
Sztop-Rutkowska Katarzyna, Konflikty polsko-żydowskie jako element kształtowania się ładu polityczno-społecznego w Białymstoku w latach 1919-1920. W świetle lokalnej prasy [Polish-Jewish Conflicts as a Component in the Establishment of the Political-Social Order in Białystok in 1919-1920], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 131–150.
Szyndler Artur, Nazistowski mit krwi i rasy i jego korzenie, "Zeszyty Oświęcimskie", t. 23 (2002), s. 191–218.
Szyndler Artur, Osadnictwo żydowskie w Oświęcimiu w wiekach XVI-XVIII (do roku 1772). Zarys problematyki [Jewish Settlement in Oświęcim in the 16th-18th Centuries (until 1772)], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 41–56.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Tomaszewski Jerzy, What Did the British Embassy in Warsaw Know about Brichah? [Co wiedziała o bricha ambasada brytyjska w Warszawie?], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 119–129.
Wodziński Marcin, Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922-1939), "Jewish History", t. 16 (2002), nr 2, s. 131–160.
Wodziński M., Trzciński A., Cmentarz żydowski w Lesku, t. 1: Wiek XVI i XVII, Kraków, 2002, 186 ss.
Wróbel, Mirosław S., Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2), Kielce, 2002, 276 ss.
Wróbel Mirosław S, Kim jest antropoktonos w J 8,44?, "Roczniki Teologiczne", t. 4 (2002), s. 77–92.