| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Domagalska M., The Image of the Jews in the Anti-Semitic Popular Novel in Poland At the Beginning of the 20th Century, [w:] Iggud. Selected Essays in Jewish Studies, red. Bacon, G., red. Baumgarten, A., et al., t. 2: History of the Jewish People and Contemporary Jewish Society, Jerusalem, 2009, s. 59–66
Domagalska M., Podolska J., et al., Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt in Autobiografischen Aufzeichnungen, [w:] Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt 1941-1944, red. Loose, I., Łódź, 2009, s. 64–76
Friedrich Agnieszka, Bolesław Prus and the Assimilation of Polish Jews, "Polin", t. 22 (2009), s. 316–331.
Friedrich A., Literackie portrety Żydów zaangażowanych w rewolucję 1905, [w:] Album Gdańskie. Prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, red. Data, J., red. Oleksowicz, B., Gdańsk, 2009, s. 655–65
Friedrich A., The Attitudes of the Polish Positivists towards the Assimilation of Jews, [w:] Iggud. Selected Essays in Jewish Studies, red. Bacon, G., red. Baumgarten, A., et al., t. 2: History of the Jewish People and Contemporary Jewish Society, Jerusalem, 2009, s. 67–76
Friedrich A., Friedrich J., Prywatne czy na pokaz? Kilka uwag o wnętrzach domów w „Ziemi obiecanej” Reymonta, [w:] Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów, red. Opacki, Z., red. Płaza-Opacka, D., Gdańsk, 2009, s. 142–53
Gąsiorowski S., Szachna Szalom (Szraga) z Pohrebyszcz (1770/1-1803), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46, nr 3(190), Kraków, 2009, s. 356–7
Gąsiorowski S., Wierzytelności dominikanów lwowskich u Żydów z terenu Rusi Czerwonej w 2. połowie XVII i w XVIII wieku, [w:] Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej, red. Markiewicz, A., red. Miławicki, M., Kraków, 2009, s. 193–213
Ignatowski Grzegorz, Paweł VI i Jan Paweł I wobec bliskowschodniego procesu pokojowego (1974-1978) [Paul VI and John Paul I during the Peace Process in the Middle East (1974-1978)], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 275–286.
Kosior Wojciech, Anioł w Biblii Hebrajskiej. Pojęcie ml'k w ujęciu statystycznym i hermeneutycznym [The Angel in the Hebrew Bible. The Idea of Ml'k from the Statistic and Hermeneutic Perspectives], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 57–79.
Kosior Wojciech, Upadek anioła. Psychoanaliza mitu, "Ex Nihilo. Periodyk młodych religioznawców", t. 2 (2009), s. 130–145.
Kucia M., Nauczanie o Holokauście w polskich szkołach, [w:] Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii, red. Slany, K., red. Seręga, Z., Kraków, 2009, s. 294–300
Kłańska M., Die literarische Suche nach den Spuren Jesu in der „Christustrilogie“ von Patrick Roth, [w:] Auf der Suche nach der Humanitas, red. Białek, E., red. Rzeszotnik, J., et al., Wrocław, 2009, s. 43–58
Kłańska M., Von „zwei Frauenidealen“ zum tödlichen Eros. Zur Typologie der Liebesbeziehungen in den „galizischen Geschichten“ und „polnischen Geschichten“ Sacher-Masochs, [w:] Die Lust im Text. Eros in Sprache und Literatur, red. Moser, D., red. Kupczyńska, K., Wien, 2009, s. 117–33
Lipiński Edward, Od ideologii królewskiej do mesjanizmu epoki hasmonejskiej [From Royal Ideology to the Messianism of the Hasmonaean Period], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 1–22.