web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Gąsiorowski, Stefan Familiarization with the Polish Diaspora. Selected Legends of the Mediaeval Jews 2010 Scripta Judaica Cracoviensia 8
Gąsiorowski, Stefan Żydzi na szlaku krzyżowców w drodze do Ziemi Świętej (od pierwszej do czwartej krucjaty) 2005 IV krucjata. Historia – reperkusje – konsekwencje
Mazur, Jerzy The Late Medieval Jewish Settlement in Red Ruthenia. The Case of Krosno [Osadnictwo żydowskie w późnośredniowiecznej Rusi Czerwonej. Przykład Krosna] 2010 Studia Judaica 13
Mičaninová, Mária The Synthetic Thinking of Solomon ibn Gabirol [Synteza myśli średniowiecznej Salomona ibn Gabirola] 2008 Studia Judaica 11
Ochmann, Jerzy Historia filozofii żydowskiej. Średniowieczna filozofia żydowska 1995
Pilarczyk, Krzysztof Jevrejskaja diaspora v christianskich i islamskich gosudarstvach v period rannej nowoj istorii [Żydowska diaspora w państwach chrześcijańskich i islamskich w czasach wczesnośredniowiecznych] 2002 Studia Judaica 5
Szczerbiński, Waldemar Kilka uwag o filozofii żydowskiej w wiekach średnich 2002 Acta Mediaevalia 15
Wodziński, Marcin Středověké židovské náhrobky na Moravě 2000 Židé a Morava. Sborník příspěvkú přednesených na z konferenci konané 10 listopadu 1999 v Muzeum Kroměřížska
Wodziński, Marcin Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w 1996
Wodziński, Marcin Średniowieczny cmentarz żydowski we Wrocławiu 1994 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 48
Wyrozumska, Bożena; Wyrozumski, Jerzy Nowe materiały do dziejów Żydów krakowskich w średniowieczu [New Materials to the Medieval History of Jews in Cracow] 2003 Studia Judaica 6
Wyrozumski, Jerzy Dzieje Żydów Polski średniowiecznej w historiografii [History of the Jews of the Middle Ages Poland in Historiography] 1998 Studia Judaica 1