| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Doktór J., Bendowska M., A World hidden in Books. Old Hebrew Printed Works from the Collection of the Jewish Historical Institute, Warszawa, 2011, 141 ss.
Piela Marek, Gramatyka tekstu a przekład biblijny – reguły niepowtarzania składników [Text Grammar and Biblical Translation – the Rule on Non-Repeating of Elements], "Studia Judaica", t. 4 (2001), nr 1-2(7-8), s. 1–25.
Piela Marek, Dwujęzyczne wydanie Pięcioksięgu [A Bilingual Edition of Pentateuch], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 1(13), s. 171–181.
Piela Marek, Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej [Czeslaw Milosz as a Translator of the Hebrew Bible], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 213–239.
Piela Marek, O najnowszym przekładzie Psalmów [On the Most Recent Translation of Psalms], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 191–214.
Piela Marek, Jakiego przekładu Biblii hebrajskiej brakuje w Polsce? [What Kind of the Hebrew Bible Translation is Lacking in Poland?], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 2(20), s. 235–250.
Piela Marek, Ze studiów nad gramatyką współczesnego hebrajskiego [Studies in Modern Hebrew Grammar], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 301–329.
Piela Marek, O znaczeniu niektórych czasowników przysłówkowych we współczesnym hebrajskim [On the Meaning of Some Adverbial Verbs in Modern Hebrew], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 1(27), s. 125–141.
Pilarczyk Krzysztof, Hebrajskie teksty literackie w liturgii synagogalnej [Hebrew Literary Texts in the Synagogical Liturgy], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 1, s. 50–65.
Pilarczyk Krzysztof, Hebrew Printing Houses in Poland against the Background of their History in the World. The Outline with the Reference Books on the Subject [Drukarnie hebrajskie w Polsce na tle ich światowej historii], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 2(14), s. 201–221.
Pilarczyk Krzysztof, Hebrajska książka drukowana w Europie środkowowschodniej w XVI-XVIII wieku. Topografia, wielkość produkcji i funkcja [Hebrew Printed Book in Central-Eastern Europe in the 16th-19th Centuries. Topography, Production Size, and Function], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 1(19), s. 1–23.
Pilarczyk Krzysztof, Inkunabuły hebrajskie ze zbioru Saravala w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [Hebrew Incunabula from the Saraval’s Collection in the University Library in Wroclaw], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 2(28), s. 291–314.
Quercioli Mincer L., Le frontiere della lingua. Memorie ebraiche fra Polonia e Israele, [w:] Oltre la persecuzione. Donne, ebraismo, memoria, red. Roberta, A., Roma, 2004, s. 119–32
Quercioli Mincer L., Letteratura yiddish ed ebraico-polacca, [w:] Storia della letteratura polacca, red. Marinelli, L., Torino, 2004, s. 493–526
Ronen Shoshana, Tefillin: Transgression of a Jewish Religious Ritual Article: Contemporary Hebrew Poetry as a Modern Midrash, "Przegląd Humanistyczny", t. 59 (2015), nr 4, s. 195–207.